Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija, kaip “Mugių centras“ tvarko asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma “Mugių centras“ ir asmenims, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su “Mugių centras“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su asmenimis, atsiradusius iki šios privatumo politikos įsigaliojimo.

Sąvokos

 • Duomenų subjektas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su “Mugių centras“ teikiamomis paslaugomis.
 • Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta.
 • Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).
 • “Mugių centras“ – tai „Mugių centras” UAB įmonė, juridinio asmens kodas, 305243952, adresas Polocko g. 4B-20, LT-01204 Vilnius

Bendrosios nuostatos

Šioje privatumo politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip “Mugių centras“ tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat “Mugių centras“ interneto svetainėje: www.mugiucentras.lt.

Asmens duomenų kategorijos, tvarkymo tikslai ir pagrindas

“Mugių centras“ tvarko Asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Paprastai “Mugių centras“ tvarko Asmens duomenis siekdama sudaryti sutartis ir užtikrinti jų vykdymą. Asmens duomenys gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais. Taip pat “Mugių centras“ tvarko Asmens duomenis vykdydama teisines prievoles ir teisėto intereso pagrindu (tik, jei Duomenų subjekto interesai nėra viršesni).

SLAPUKAI

“Mugių centras“ interneto svetainėje naudojami slapukai. “Mugių centras“ naudojamus slapukus reglamentuoja Slapukų politika, kuri skelbiama šio puslapio apačioje

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, iš Duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių bei kitų trečiųjų šalių (pavyzdžiui, partnerių, registrų ir kt.).

Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

 • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas;
 • “Mugių centras“ įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip marketingo veiklą vykdantiems subjektams, informacinių technologijų paslaugas teikiantiems subjektams ir, kitoms įgaliotoms šalims. Tokiais atvejais “Mugių centras“ imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi “Mugių centras“ nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones;

DUOMENŲ SAUGUMAS

“Mugių centras“ svarbu apsaugoti Jūsų Asmens duomenis. “Mugių centras“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Geografinė tvarkymo teritorija

Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį, “Mugių centras“ teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius archyvavimo terminą ir kt.).

JŪSŲ, kaip duomenų subjekto, teisės

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie tai, ar “Mugių centras“ tvarko Jūsų Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
 • prašyti ištaisyti Jūsų Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus;
 • atšaukti sutikimą (pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais). Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • reikalauti ištrinti, perkelti, apriboti Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų;
 • pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas ada.lt, jei Jūs manote, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA

“Mugių centras“ interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. “Mugių centras“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti Asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei “Mugių centras“ , todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu Asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į juos.

Kontaktinė informacija

Jūs turite teisę kreiptis į “Mugių centras“ , siekdami pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo, atsiunčiant juos el. paštu info@mugiucentras.lt

Privatumo politikos pakeitimai

“Mugių centras“ turi teisę šią privatumo politiką keisti. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti “Mugių centras“ interneto svetainėje ir susipažinti su naujausia informacija.